Učitavanje...


Katalog informacija

Uvodne Odredbe

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Kazalište lutaka Zadar s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama. Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Kazalište lutaka Zadar glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju. Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Kazalište lutaka Zadar uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Kazalište lutaka Zadar može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje: onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne, onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti, povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika. Kazalište lutaka Zadar uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Uvodne Odredbe

Kazalište lutaka Zadar je javna ustanova čija je djelatnost: kreiranje i javno izvođenje lutkarskih i drugih glazbeno-scenskih djela; organiziranje i izvođenje prigodnih programa, lutkarskih, kazališnih festivala i smotri; organiziranje izvođenja predstava, gostujućih kazališta, kazališnih družina ili povremenih kazališnih grupa; organiziranje promocija i kulturnih manifestacija; iznajmljivanje prostora i opreme Kazališta za programe drugih organizatora; izrada lutaka i dekora (scenografije) u vlastitim radionicama za vlastite potrebe i potrebe trećih osoba, izdavanje i publikacija vlastitih djelatnosti; organizacija prodaje lutaka i rekvizita, publikacija, programskih knjižica, plakata, te audio i video nosača zvuka i slike vlastite produkcije i reklamnih artikala Kazališta; pružanje ugostiteljskih usluga u svezi s radom Kazališta; organizacija seminara i radionica iz domene rada Kazališta. Kazalište svojim programom ostvaruje interes Zadarske županije u zadovoljavanju javnih potreba u kazališnoj djelatnosti. Informacije u katalogu su razvrstane prema ustrojstvenim jedinicama Kazališta lutaka Zadar koje raspolažu pojedinim informacijama:

1. Upravna jedinica
2. Financijsko računovodstvena jedinica
3. Umjetnička jedinica
4. Tehničko scenska jedinica
Općenite informacije o Kazalištu lutaka Zadar kojima raspolaže Upravna jedinca su:

Rb Informacije Opis sadržaja Način osiguravanja pristupa informaciji Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informaciji
1. Podaci Osnovni podaci o Kazalištu lutaka Zadar preslika trajno
2. Program Izvješće Program rada i godišnje izvješće o radu i poslovanju Kazališta lutaka Zadar preslika trajno
3. Podaci Unutarnje ustrojstvo - organizacija preslika trajno
4. Očitovanje Ravnatelj – očitovanja prema nadležnom ministarstvu, gradu županiji i drugim pravnim ili fizičkim osobama preslika U zakonskom roku
5. Odluke Odluke ravnatelja Uz zahtjev trajno
6. Podaci Cjenik ulaznica i najma prostora preslika na zahtjev trajno
7. Upiti korisnika Informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i drugim aktivnostima koje su građani poduzeli prema Kazalištu lutaka Zadar preslika na zahtjev U zakonskom roku
8. Predstavke Odgovori na predstavke i pitanja građana preslika na zahtjev U zakonskom roku
9. Očitovanje Kazališno vijeće – očitovanja prema nadležnom ministarstvu, gradu, županiji, ili drugim pravnim ili fizičkim osobama preslika na zahtjev U zakonskom roku
10. Dokumenti Akti Kazališta lutaka Zadar Preslika trajno
11. Upravni predmet Upravni predmeti po žalbama i nadzoru Preslika trajno
12. Izvješće Podaci o sporovima radnog prava Preslika uz zahtjev trajno
13. Izvješće Statistički podaci o zaposlenima preslika U zakonskom roku
14. Izvješće Osobni i posebni podaci o zaposlenicima nedostupno trajno
15. Izvješće Informacije iz urudžbenog zapisnika Preslika uz zahtjev U zakonskom roku
16. Izvješće Informacije o arhiviranju dokumentacije Preslika uz zahtjev U zakonskom roku
17. Izvješće Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara Preslika uz zahtjev U Zakonskom roku

Financijsko računovodstvena jedinica izrađuje financijske izvještaje; obavlja pravodobno i zakonito plaćanje svih obveza i knjiženje svih poslovnih događaja; provodi obračun plaća i naknada; izrađuje izvješća i organizira provođenje godišnjih popisa sredstava Kazališta lutaka Zadar, obavlja nadzor namjenskog korištenja sredstava.
Obavlja poslove nabave roba i usluga i radova i to: provodi nabavu putem javnih nadmetanja te izrađuje godišnje i periodične planove nabave te prati realizaciju ugovora i rokova isporuke, a raspolaže slijedećim informacijama:

Rb Informacije Opis sadržaja Način osiguravanja pristupa informaciji Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informaciji
1. Izvješće Godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izviješća o financijskom poslovanju – prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja Preslika uz zahtjev u zakonskom roku
2. Izvješće Financijski plan, Rebalans plana Preslika uz zahtjev u zakonskom roku
3. Izvješće Statistička izviješća prema programu statističkih istraživanja Preslika uz zahtjev u zakonskom roku
4. Podaci Podaci o plaćama, naknadama i drugim isplatama, drugom dohotku i autorskim honorarima nedostupno trajno
5. Plan Plan javne nabave, rebalans plana javne nabave preslika u zakonskom roku
6. Dokumentacija Natječaji za provođenje postupaka i načina javne nabave i natječajna dokumentacija preslika u zakonskom roku
7. Izvješće Izvješće o provedenim postupcima javne nabave web stranica
preslika
u zakonskom roku
8. Ugovori Ugovori o nabavi roba, radova i usluga te izvješće o izvršenju ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi web stranica
preslika
u zakonskom roku
8. Očitovanja Očitovanja i odgovori na žalbene navode Preslika po zahtjevu u zakonskom roku
9. Izjava Izjava po čl. 5.c. Zakona o javnoj nabavi web stranica
preslika
u zakonskom roku

1. NAMJENA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.


2. NAČIN OSIGURAVANJA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.


3. VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.


RAVNATELJICA:
Iris Pavić-TumpaGdje smo?

Sokolska 1, 23000 Zadar,
Hrvatska

Tajništvo: 023/319-181
Marketing: 099/4951-496, 023/319-181
Tehnika: 099/4951-498
Fax: 023/311-122
E-mail: marketing@klz.hr, tehnika@klz.hr, tajnistvo@klz.hr
OIB: 05876658632


Dobrodošli na stranice Kazališta lutaka Zadar, vaš vodič u svijet čarolija!

Radno vrijeme blagajne:
Četvrtkom: 10:30 - 12:30 sati
Petkom: 10:30 - 12:30 sati
Sat vremena prije početka predstave
Blagajna telefon: 023/318-304

Cijena ulaznice: 25 kuna